forks

فورک ارز دیجیتال

فورک ارز دیجیتال به چه معنی است

فورک ارز دیجیتال در لغت به معنای انشعاب است. اما در کل می توان یک فورک را مکانی برای تغییر قیمت شدید ارز دیجیتال نامید. از فورک ها می توان به صورت مثبت نیز استفاده کرد. در دنیای ارز های دیجیتال ...
0