فورک

فورک ارز دیجیتال

فورک ارز دیجیتال به چه معنی است

فورک ارز دیجیتال در لغت به معنای انشعاب است. اما در کل می توان یک فورک را مکانی برای تغییر قیمت شدید ارز دیجیتال نامید. از فورک ها می توان به صورت مثبت نیز استفاده کرد. در دنیای ارز های دیجیتال ...
0