سرور ماینینگ

استخراج ابری

آیا به مراکز ارائه دهنده استخراج ابری اطمینان کنیم؟

استخراج ابری به نوعی یک سیستم جام فارمینگ است که از حدود چند صد یا چند هزار دستگاه ماین شکل گرفته . اما خب آیا می توان به جای خرید شخصی دستگاه ماینر به استخراج ابری اطمینان کرد؟ در حال حاضر ...
0